4 điều mà Đức Phật và các vị thần linh tối cao không làm được

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?
Phật đáp : “Ta tuy có sức thần thông, nhưng có bốn điều là vẫn không thể làm được

1. Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay

 Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay,phật,thần linh,4,tâm linh,kinh phật

 ''Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó'' 

                                                                                       (trích 66 câu Phật học)

2. Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.

 Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.,phật,thần linh,4,tâm linh,kinh phật

  '' Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.'' 

                                                                                    (trích 66 câu Phật học)

3. Diệu pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.

Diệu pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.,phật,thần linh,4,tâm linh,kinh phật

 

4. Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước ; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.

 Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước ; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.,phật,thần linh,4,tâm linh,kinh phật

 '' Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.''

                                                                               (trích 66 câu Phật học)

  • Bài liên quan: phật, thần linh, 4, tâm linh, kinh phật,