7 điểm khác biệt giữa người lịch sự và người giả vờ lịch sự

Một người lịch sự chẳng bao giờ phải cố gắng che đậy suy nghĩ của mình. Họ thẳng thắn nhưng cũng luôn cân nhắc, thận trọng trước khi làm bất cứ điều gì. Hơn thế nữa, họ thành thật và đứng đắn.

1. Đối xử với mọi người

Đối xử với mọi người,người lịch sự,khác biệt,cách sống

2. Khen ngợi người khác

Khen ngợi người khác,người lịch sự,khác biệt,cách sống

3. Đối với gia đình

Đối với gia đình,người lịch sự,khác biệt,cách sống

4. Đối với các yêu cầu giúp đỡ

Đối với các yêu cầu giúp đỡ,người lịch sự,khác biệt,cách sống

5. Trước ý kiến của mọi người

Trước ý kiến của mọi người,người lịch sự,khác biệt,cách sống

6. Hành vi

Hành vi,người lịch sự,khác biệt,cách sống

7. Tính cách

Tính cách,người lịch sự,khác biệt,cách sống

Theo Lifehack