Quiz: Đây là bánh quy hay mặt đất?

Mặt đất đôi khi trông rất giống những chiếc bánh quy!

1.

1.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


2.

2.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


3.

3.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


4.

4.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


5.

5.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


6.

6.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


7.

7.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Bánh quy


8.

8.,quiz,câu đố hình ảnh,phân biệt mặt đất và bánh quy,câu đố hài hước

a. Bánh quy

b. Mặt đất


Đáp án: Mặt đất


Nguồn: Buzzfeed