Sự phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi qua 41 tuần tuổi bằng hình ảnh

Chia sẻ với các bà bầu và những người sắp là cha mẹ Bảng phát triển cân nặng và chiều dài thai nhi theo từng tuần tuổi. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!

1. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 8

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 8,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

2. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 9

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 9,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

3. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 10

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 10,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

4. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 11

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 11,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

5. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 12

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 12,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

6. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 13

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 13,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

7. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 14

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 14,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

8. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 15

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 15,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

9. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 16

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 16,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

10. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 17

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 17,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

11. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 18

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 18,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

12. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 19

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 19,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

13. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 20

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 20,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

14. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 21

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 21,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

15. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 22

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 22,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

16. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 23

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 23,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

17. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 24

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 24,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

18. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 25

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 25,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

19. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 26

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 26,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

20. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 27

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 27,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

21. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 28

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 28,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

22. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 29

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 29,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

23. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 30

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 30,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

24. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 31

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 31,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

25. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 32

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 32,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

26. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 33

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 33,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

27. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 34

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 34,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

28. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 35

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 35,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

29. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 36

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 36,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

30. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 37

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 37,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

31. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 38

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 38,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

32. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 39

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 39,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

33. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 40

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 40,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

34. Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 41

Cân nặng và chiều dài thai nhi tuần 41,Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi,thai nhi,bảng cân nặng,bà bầu,phát triển thai nhi

Sưu tầm

XEM THÊM NHỮNG BÀI LIÊN QUAN:

23 hình ảnh tuyệt đẹp về tình mẫu tử của động vật