Bài viết được chọn lọc trên Ohay TV

Đăng 2 năm trước / Cập nhật 2 năm trước

Ohay TV là một trang cộng đồng, tất cả các thành viên có thể chia sẻ bài viết. Chúng tôi sử dụng huy hiệu chọn lọc    để thông báo cho người đọc biết: bài viết mà họ đang đọc đã đạt tối thiểu các tiêu chí sau đây:

  • Trình bày khoa học: hình ảnh rõ ràng, xuống hàng hợp lý, bố cục nội dung hợp lý.
  • Không có lỗi chính tả.
  • Nội dung mới mẻ / mang quan điểm cá nhân / hữu ích cho mọi người.