Bạn viết chữ 'X' theo cách nào?

,

Riêng mình viết thường là cách số 5 và số 7, viết hoa là số 8 Có ai còn cách viết nào khác không?