Cuộc sống mà... thời buổi kinh tế khó khăn, đến việc đẻ trứng mà cũng xét CV.

,