Khi phát tờ rơi lên một level mới

,sáng tạo,quảng cáo,phát tờ rơi,tiền rơi,nhặt được của rơi Facebook Trần Trung