Sự giống nhau giữa Thuốc phiện và Smartphone

, Nguồn: Facebook

100 năm trước, Pháp mang thuốc phiện sang Việt Nam 100 năm sau, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc mang smartphone sang Việt Nam