Sư tử già trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời

,sư tử già,thế giới động vật Ảnh của Larry Pannell.

Thế thời thời thế, chúa tể sơn lâm uy nghiêm rồi cũng sẽ có ngày già nua ốm yếu. Không có thứ gì là bất biến.