Bạn chấp nhận kết hôn với người đã từng "sống thử" không?

"Sống thử" có thể dẫn đến "sống thật", nhưng cũng có thể chia tay. Sau khi chia tay, người đã từng "sống thử" có mối tình mới với bạn. Nếu biết họ đã từng "sống thử", bạn chấp nhận kết hôn với họ không? Hãy lựa chọn đáp án của bạn dưới đây.