Username dangtruonghainhi
Tên Đàng Trương Hải nhi
Giới tính Nam
Danh tiếng
20
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 4 năm trước