Username fb10153422670977760
Tên Nguyễn Minh Ngọc Hà
Giới tính Nữ
Danh tiếng
8781
Tổng Bài viết
902
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
4
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
4
Giới thiệu

Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

Trang mạng xã hội
Tham gia 4 năm trước