Username haiphamctv
Tên Hải Phạm
Giới tính Nam
Danh tiếng
95
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 năm trước