Username luaphen
Tên Lửa Phèn
Giới tính Nam
Danh tiếng
27
Tổng Bài viết
5
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
1
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Tham gia 4 tháng trước