Username minion-kim-4d096
Tên Trân Thị Thu Trang
Giới tính Nữ
Địa chỉ Hải Phòng
Danh tiếng
22
Tổng Bài viết
2
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 9 tháng trước