Username ngantruong1310
Tên Trương Ngọc Thúy Ngâ
Giới tính Nam
Danh tiếng
41
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 4 năm trước