Username Quang Minh
Tên Quang Minh
Giới tính Nam
Địa chỉ Nam Định
Danh tiếng
13
Tổng Bài viết
0
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Đời không trả CATSE nên ta không cần phải Diễn

Tham gia 2 năm trước