Username son-tung-c3d58
Tên Sơn Tùng
Giới tính Nam
Danh tiếng
10
Tổng Bài viết
6
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
1
Giới thiệu

Không khó tính nhưng cũng không dễ gần.

Tham gia 7 tháng trước