Username trachkhai
Tên Chenchen
Giới tính Nữ
Danh tiếng
106
Tổng Bài viết
10
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 2 năm trước