Username trucnguyen230592
Tên Nguyễn Thanh Trúc
Giới tính Nam
Danh tiếng
31
Tổng Bài viết
3
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 4 năm trước