# Tâm lý học

Tâm lý học nghiên cứu hành vi, cảm xúc, tâm lý của con người, từ đó đúc rút ra những kỹ thuật về tâm lý để áp dụng vào đời sống và công việc.

Click để tải thêm...