# TNC là gì

TNC là từ viết tắt của từ Terms And Conditions, có nghĩa là Điều Khoản và Điều Kiện. Trong một số trường hợp, TNC là viết tắt của từ Transnational Corporation có nghĩa là Công Ty Xuyên Quốc Gia.

Chưa có bài viết nào thuộc chủ đề này.