Khi sinh viên y lấy khí máu động mạch

Không ít sinh viên gặp tình huống như thế này, chọt mãi không trúng :v anh em giải trí trước khi bắt đầu làm việc nào