làm sofa bằng trúc

cùng chị bảy làm sofa bằng trúc
- lý tử thất -