Tào Tháo là một "Startup" Tài Ba.

Tào Tháo phân tích nhu cầu của thị trường; phân tích SWOT của Đổng Trác, của chính bản thân, và đi đến kết luận: "Thời thế tạo anh hùng".

Tào Tháo phân tích nhu cầu của thị trường; phân tích SWOT của Đổng Trác, của chính bản thân, và đi đến kết luận: "Thời thế tạo anh hùng".

Tào Tháo phân tích rõ Tài lực và Nhân lực là hai yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp: "Người làm đại sự không thể không có tiền, nhưng cũng không phải dựa hoàn toàn vào tiền. Trước tiên là con người. Có được một vị anh hùng thì còn nhiều hơn là có 10 vạn lượng vàng".

Tào Tháo cũng đã thành công trong việc kêu gọi nhà đầu tư (Cha của Tào Tháo đồng ý bán toàn bộ gia sản để góp vốn).

Tào Tháo cũng đã xác định rõ trong xu thế thị trường cạnh tranh, nếu không đũ mạnh về tài lực và nhân lực thì sản phẩm phải mang tính "độc và hiếm". Đó chính là "chiếu thư của Thiên tử".

Khi sản phẩm tung ra thị trường, chiếm được thị phần thì phải giữ được khách hàng thì Tào Tháo đã rất khéo léo TRUNG THỰC thừa nhận là chiếu thư giả. Nhưng bù lại là chứng minh được chất lượng của hàng hóa bằng "kế hoạch tác chiến" được trình bày bài bản trước thập bát lộ chư hầu.

Tào Tháo nói 

"Người có trí tuệ nên biết nhìn xa" (The wise knows the future by observing the present)