Xử lý tình huống khi có hỏa hoạn (An toàn PCCC)

Một số cách xử lý đơn giản, đảm bảo an toàn khi có cháy xảy ra.