12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

Dưới đây là 12 bản đồ chứng minh Trung Quốc không có Hoàng Sa Trường Sa mà mọi người nên xem.

1. Bản đồ Samuel Walker, Boston, Hoa Kỳ, năm 1834.

1. Bản đồ Samuel Walker, Boston, Hoa Kỳ, năm 1834.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

2. Bản đồ General Karte von Ost Dien, John Barrow (Đức) năm 1808.

2. Bản đồ General Karte von Ost Dien, John Barrow (Đức) năm 1808.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

3. Bản đồ Edinburgh, Scotland, năm 1790.

3. Bản đồ Edinburgh, Scotland, năm 1790.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

4. Bản đồ Les Indes Orientales et leur archipel, R. Bonne, French, năm 1983.

4. Bản đồ Les Indes Orientales et leur archipel, R. Bonne, French, năm 1983.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

5. Bản đồ Prevost Bellin, Germany, năm 1747.

5. Bản đồ Prevost Bellin, Germany, năm 1747.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

6. Bản đồ H. Moll, Macmillan Company, London, England, năm 1736.

6. Bản đồ H. Moll, Macmillan Company, London, England, năm 1736.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

### Bản đồ Trung Quốc chứng minh lãnh thổ nước này chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.7. National Geographic Society, Washington, US, năm 1980.

7. National Geographic Society, Washington, US, năm 1980.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

8. Petroleum News SE Asia, Hong Kong, năm 1979.

8. Petroleum News SE Asia, Hong Kong, năm 1979.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

9. Bureau of Mines, Department of Interior, US, năm 1975.

9. Bureau of Mines, Department of Interior, US, năm 1975.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

10. Royal Geographical Society, London, England, năm 1882.

10. Royal Geographical Society, London, England, năm 1882.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

### Bản đồ hàng hải chứng minh Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa11. Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette, Paris, France, năm 1937.

11. Atlas Universel de Geographie, Librairie Hachette, Paris, France, năm 1937.,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam

12. Complete Atlas of the World, New York, USA, năm 1919.

12. Complete Atlas of the World, New York, USA, năm 1919. ,12 bản đồ phương Tây chứng minh Hoàng Sa thuộc Việt Nam