An Hạ 2 năm trước

13 câu nói truyền động lực của những người thành công nhất thế giới

Một trong những câu nói sau đây sẽ trở thành nguồn cảm hứng thay đổi suy nghĩ của bạn.

1. Albert Einstein:

A person who never made a mistake never tried anything new. 

Người chưa từng mắc lỗi cũng là người chưa từng thử bất kì điều gì mới.

2. Bill Gates:

Life is not fair, get used to it. 

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập làm quen đi.

3. Walt Disney

The way to get started is to quit talking and begin doing. 

Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào làm.

4. Michelle Obama

Success is only meaningful and enjoyable if it feels like your own. 

Thành công chỉ có ý nghĩa và thú vị nếu nó là của chính bạn.

5. Steve Jobs

 Our time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. 

Thời gian của chúng ta có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác.

6. Khổng Tử

It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. 

Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại.

7. Mae West

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần là đủ.

8. Chris Grosser

Opportunities don't happen. You create them. 

Cơ hội không tự xảy ra. Bạn tạo ra chúng.

9. Christopher Reeve

Once you choose hope, anything's possible. 

Ngay khi bạn chọn hi vọng, mọi thứ đều có thể.

10. Mahatma Gandhi

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

11. Thomas Edison

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. 

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không hiệu quả thôi.

12. Helen Keller

Keep your face to the sunshine and you can never see the shadow. 

Nhìn về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ thấy bóng tối. 

13. Aristotle

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. 

Chỉ có một cách để tránh bị chỉ trích: không làm gì, không nói gì và không là gì.

Nguồn: Awabe

Xem thêm: 5 cuốn sách phát triển kỹ năng tuyệt vời cho người trẻ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...