Thiên Đồng
1 năm trước

150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 3)

Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên đang cần tài liệu ôn thi kết thúc học phần môn triết học đúng và gần sát nội dung thi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn! Dưới đây là những câu hỏi thuộc phần 3

Câu 61. Kết nối cho đúng:

1.Hê-ghen a.Duy tâm khách quan
2.Phoiơbắc  b. Duy tâm chủ quan
3.Kant c.Duy vật nhân bản (cũng là nhà duy vật siêu hình)
4.Platon  

Đáp án: a-a;2-c;3-b;4-a

Câu 62. Thời kỳ cận đại (thế ky 17-18), phương pháp tư duy nào chi phối trong triết học?

a. phương pháp biện chứng

b. phương pháp siêu hình

Câu 63. Hiện tượng phóng xạ (tia x) được Rơn -ghen phát hiện ra bác bỏ quan điềm nào?

a. Nguyên tử là bất biến (tức với thành tựu này chứng minh nguyên tử có biến đổi)

b. NGuyên tử là nhỏ nhất (ức với thành tựu này chứng minh nguyên tử không phải nhỏ nhất)

Câu 64. Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất biểu hiện ở điều gì? (có thể chọn nhiều phương án)

a. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất

b. Quan hệ sản xuất quyết định lực lượng sản xuất

c. Quan hệ sản xuất tác động lực lượng sản xuất theo hai hướng

d. Lực lượng sản xuất tác động quan hệ sản xuất theo hai hướng

>>Xem thêm: 150 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn triết học cho ôn thi kết thúc học phần (phần 2)

Câu 65.Yếu tố nào giữ vai trò quyết định sự vận động, phát triển, thay thế các hình thái-kinh tế xã hội?

a. Các yếu tố chủ quan

b. các quy luật khách quan

Câu 66. Trong lực lượng sản xuất, yếu tố nào là động nhất, cách mạng nhất?

a. người lao động

b. công cụ lao động

c. đối tượng lao động

d. khoa học công nghệ

Câu 66. khoa học kỹ thuật (bây giờ là khoa học công nghệ) trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp vì sao?

...............................................................................................................................

Câu 67. Mặt nào trong quan hệ sản xuất quyết định các mặt còn lại?

a. Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất

b. Quan hệ trong tổ chức quản lý sản xuất

c, Quan hệ trong phân phối sản phẩm

Câu 68. Tồn tại xã hội là vật chất trong lĩnh vực xã hội, đúng hay không?

a. Đúng

b. Không đúng

Câu 69. Trong ba yếu tố của tồn tại xã hội (phương thức sản xuất, yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên, dân cư), phương thức sản xuất có vai trò gì?

a. Quyết đinh

b. tác động trở lại

c. không có vai trò gì

Câu 70. Ai cho rằng nhân tố quyết định thắng lợi của một chế độ xã hội là năng suất lao động?

a. Kant

b. Lê-nin

c. Platon

Câu 71. Hệ tư tưởng ở nước ta hiện nay là gì?

a. Triết học hiện sinh

b. TRiết học Hê-ghen

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Câu 72. Việt Nam bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là?

a. Vi phạm quy luật khách quan

b. Vẫn là quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triểncác hình thái ý thức xã hội

Câu 73. TRong xã hội tư bản, mâu thuẫn nào là mâu thuẫn đối kháng?

a. nông dân với tư sản

b. nông dân với công nhân

c. công nhân với tư sản

Câu 74. Đâu là các hình thức cơ bản của thực tiễn

a. nghiên cứu khoa học

b. thực nghiệm khoa học

c. Hoạt động sáng tác 

d. Lao động sản xuất vật chất

e. hoạt động chính trị- xã hội

f. chiến tranh sinh tồn

Câu 74. NGuồn gốc nào giữ vài trò quyết định sự ra đời của ý thức?

a. nguồn gốc tự nhiên

b. nguồn gốc xã hội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn