Đây là bài nháp

16 phím tắt tiện lợi, nhất định phải biết khi sử dụng máy tính

Việc sử dụng các phím tắt này trên máy tính, bạn có thể làm xong công việc rất nhanh mà gần như chẳng phải sử dụng đến chuột. Hãy tìm hiểu '16 phím tắt tiện lợi, nhất định phải biết khi sử dụng máy tính'

1. Ctrl+ A: Chọn tất cả nội dung của trang

2. Ctrl+ B: Lựa chọn nét đậm

3. Ctrl+ C: Sao chép văn bản đã chọn

4. Ctrl+ X: Cắt văn bản đã chọn

5. Ctrl+ O: Mở tùy chọn

6. Ctrl+ N: Mở trang tài liệu trống mới

7. Ctrl+ P: Mở cửa sổ in 

8. Ctrl+ F: Mở hộp tìm kiếm

9. Ctrl+ I: Lựa chọn nét nghiêng

10. Ctrl+ K: Chèn đường dẫn

11. Ctrl+ U: Lựa chọn nét gạch chân

12. Ctrl+ V: Dán văn bản đã chọn,

13. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng 

14. Ctrl + G: Tìm và thay thế các lựa chọn

15. Ctrl + W: Đóng tài liệu

16. Ctrl + S: Lưu

17. Alt + Shift + D: Chèn ngày

18. Alt + Shift + T: Chèn thời gian

,