Form Your Soul 2 năm trước

240 khóa học miễn phí từ các trường đại học hàng đầu thuộc Liên đoàn Ivy của Mỹ

Bao gồm Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, đại học Columbia và đại học Pennsylvania.

Các trường đại học thuộc Liên đoàn Ivy (Ivy League) là những trường danh giá nhất trên thế giới, bao gồm Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale, đại học Columbia và đại học Pennsylvania. Đồng thời, các tiêu chuẩn đầu vào cũng rất cao và tuyển chọn rất khắc nghiệt.

8 trường này đều năm trong top 15 của U.S. News và xếp hạng trường đại học quốc gia của World Report 2017.

Dưới đây là 250 khóa học miễn phí từ 8 trường này mà bạn có thể đăng ký học miễn phí ngay từ bây giờ, bao gồm các lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science), Kinh doanh và Quản trị (Business & Management), Nhân văn (Humanities), Nghệ thuật và Thiết kế (Art & Design), Khoa học (Science), Sức khỏe và Y học (Health & Medicine), Toán học (Mathematics), Giáo dục và Giảng dạy (Humanities) và Kỹ thuật (Engineering). Note lại và học dần để tăng kiến thức cho bản thân nhé. 

Khoa học máy tính - Computer Science (28 khóa)

Introduction to Computer Science (Giới thiệu về Khoa học máy tính) - Đại học Harvard (qua edX) 

Algorithms, Part I (Các thuật toán, phần 1) - Đại học Princeton (qua Coursera)

Machine Learning (Học máy) - Học viện Công nghệ Georgia (qua Udacity)

Analysis of Algorithms (Phân tích các thuật toán) - Đại học Princeton University (qua Coursera)

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Các công nghệ Tiền mã hóa và Bitcoin) - Đại học Princeton (qua Coursera)

Introduction to Spreadsheets and Models (Giới thiệu Spreadsheet và các mô hình) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Computer Architecture (Kiến trúc máy tính) - Đại học Princeton (qua Coursera)

Machine Learning (Học máy) - Đại học Brown (qua Udacity)

Networks Illustrated: Principles without Calculus (Các nguyên tắc cơ bản không có giải tích) - Đại học (qua Coursera)

Software Defined Networking (Mạng định nghĩa bằng phần mềm) - Đại học Princeton (qua Coursera)

Machine Learning 1 — Supervised Learning (Học máy – Học có hướng dẫn) - Đại học Brown (qua Udacity)

Machine Learning: Unsupervised Learning (Học máy – Học không có hướng dẫn) - Đại học Brown (qua Udacity)

Introduction to Bioconductor: Annotation and Analysis of Genomes and Genomic Assays (Giới thiệu Bioconductor: Diễn giải và phân tích các thí nghiệm về bộ gen và thuộc bộ gen) - Đại học Harvard (qua edX)

Statistics and R (Thống kê và R) - Đại học Harvard (qua edX)

Networks: Friends, Money, and Bytes (Mạng: Bạn bè, tiền và Byte) - Đại học Princeton (qua Coursera)

The Computing Technology Inside Your Smartphone (Công nghệ điện toán trong điện thoại thông minh của bạn) - Đại học Cornell (qua edX)

Using Python for Research (Sử dụng Python cho nghiên cứu) - Đại học Harvard (qua edX)

Case Studies in Functional Genomics (Các nghiên cứu tình huống về Functional Genomics) - Đại học Harvard (qua edX)

Machine Learning for Data Science and Analytics (Học máy về Khoa học và phân tích dữ liệu) - Đại học Columbia (qua edX)

Reinforcement Learning (Học tăng cường) - Đại học Brown (qua Udacity)

Enabling Technologies for Data Science and Analytics: The Internet of Things (Ứng dụng các công nghệ cho Khoa học và Phân tích dữ liệu: Internet of Things) - Đại học Columbia (qua edX)

Statistical Thinking for Data Science and Analytics (Tư duy thống kê cho Khoa học và Phân tích dữ liệu) - Đại học Columbia University (qua edX)

Artificial Intelligence (AI) (Trí thông minh nhân tạo) - Đại học Columbia (qua edX)

Machine Learning (Học máy) - Đại học Columbia (qua edX)

Big Data in Education (Dữ liệu lớn trong giáo dục) - Đại học Columbia (qua edX)

High-performance Computing for Reproducible Genomics (Điện toán hiệu suất cao cho tái tạo gen) - Đại học Harvard (qua edX)

AP® Computer Science Principles (Các nguyên tắc khoa học điện toán AP®) - Đại học Harvard (qua edX)

Animation and CGI Motion (Animation và chuyển động Motion) - Đại học Columbia (qua edX)

Nhân văn (44 khóa học)

Modern & ContemporaryAmerican Poetry (“ModPo”) (Thơ ca Mỹ đương thời và hiện đại) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Moralities of Everyday Life (Các đạo lý cho cuộc sống thường ngày) - Đại học Yale (qua Coursera)

The Civil War and Reconstruction — 1865–1890: The Unfinished Revolution (Chiến tranh cục bộ và tái xây dựng – 1865 –1890: Cuộc đổi mới chưa kết thúc) - Đại học Columbia (qua edX)

Ancient Philosophy: Plato & His Predecessors (Triết lý cổ đại: Plato và các bậc tiền bối của ông) - Đại học University (qua Coursera)

The Civil War and Reconstruction — 1861–1865: A New Birth of Freedom (Chiến tranh cục bộ và tái xây dựng – 1861 –1865: Sự tái sinh của Tự do) - Đại học Columbia (qua edX) 

Civil War and Reconstruction — 1850–1861: A Nation Divided (Chiến tranh cục bộ và tái xây dựng – 1850 – 1861: Một quốc gia bị chia rẽ) - Đại học Columbia (qua edX)

American Capitalism: A History (Tư bản Mỹ: Một lịch sử) - Đại học Cornell (qua edX)

Visualizing Japan (1850s-1930s): Westernization, Protest, Modernity (Hình ảnh hóa Nhật Bản (những năm 1850 đến 1930): Tây phương hóa, Phản kháng, Hiện đại) -  Đại học Harvard (qua edX)

Greek and Roman Mythology (Thần thoại Hy Lạp và Roma) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Ancient Egyptand Its Civilization (Giới thiệu Hy Lạp cổ đại và nền văn minh của nó) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

The Book: Books in the Medieval Liturgy (The Book: Những cuốn sách trong nghi thức lễ thời Trung cổ) - Đại học Harvard (qua edX)

Buddhism Through Its Scriptures (Đạo Phật qua những cuốn kinh của nó) - Đại học Harvard (qua edX)

PredictionX: John Snow and the Cholera Epidemic of 1854 (PredictionX: John Snow và Dịch tả năm 1854) - Đại học Harvard (qua edX)

Effective Altruism (Từ thiện chiến lược) - Đại học Princeton (qua Coursera)

The Ethics of Eating (Các nguyên tắc xử thế trong ăn uống) - Đại học Cornell (qua edX)

Religious Literacy:Traditions and Scriptures (Hiểu biết về tôn giáo: Các truyền thống và kinh thánh) - Đại học Harvard (qua edX)

Journey of the Universe: The Unfolding of Life (Chuyến hành trình của vũ trụ: Hé lộ cuộc sống) - Đại học Yale (qua Coursera)

Ancient Philosophy: Aristotle and His Successors (Triết lý cổ đại: Aristotle và những người kế vị ông) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Christianity Through Its Scriptures (Thiên chúa giáo qua Kinh Thánh) - Đại học Harvard (qua edX)

Masterpieces of World Literature (Những kiệt tác của văn học thế giới) - Đại học Harvard (qua edX)

The Book: The Medieval Book of Hours: Art and Devotion in the Later Middle Ages (The Book: Sách tụng kinh hàng ngày thời Trung cổ: Nghệ thuật và sự tận tâm giai đoạn hậu kỳ) - Đại học Harvard (qua edX)

The Ancient Greek Hero in 24 Hours (Anh hùng Hy Lạp cổ đại trong 24 giờ) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 1): Political and Intellectual Foundations: From the Sage Kings to Confu-cius and the Legalists (Trung Quốc - Phần 1: Các nền tảng chính trị và trí tuệ: từ những bậc hiền triết cho tới Khổng Tử và những người theo chủ nghĩa hợp pháp) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 2): The Creationand End of Centralized Empire (Trung Quốc - Phần 2: Sự tạo lập và chấm dứt của đế chế tập trung) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 3): Cosmopolitan Tang: Aristocratic Culture (Trung Quốc - Phần 3: Văn hóa của dòng dõi quý tộc) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 4): Literati China: Examinations and Neo-Confucianism - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 5): From a Global Empire under the Mongols to a Global Economy under the Ming Dynasty (Trung Quốc - Phần 5: Từ một đế chế toàn cầu dưới thời Mông Cổ cho tới một nền kinh tế toàn cầu dưới thời nhà Thanh) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 6): The Manchus and the Qing Dynasty (Trung Quốc - Phần 6: Mãn châu và nhà Thanh) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 7): Invasions, Rebellions and the Fall of Imperial China (Trung Quốc - Phần 7: Những cuộc xâm chiếm, nổi loạn và sự sụp đổ của đế chế Trung Quốc) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 8): Creating Modern China: The Birth of a Nation (Trung Quốc – Phần 8: Hình thành Trung Quốc hiện đại: Sự ra đời của một quốc gia) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 9): China and Communism (Trung Quốc - Phần 9: Trung Quốc và Chủ nghĩa cộng sản) - Đại học Harvard (qua edX)

China (Part 10): Greater China Today: The People’s Republic, Taiwan, and Hong Ko-ng (Trung Quốc – Phần 10: Một Trung Quốc rộng lớn hơn hôm nay: Cộng hòa Nhân dân, Đài Loan và Hồng Kông) - Đại học Harvard (qua edX) 

English for Journalism (Tiếng Anh cho báo chí) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

English for Career Development (Tiếng Anh cho Phát triển sự nghiệp) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

The Worldview of Thomas Berry: The Flourishing of the Earth Community (Thế giới quan của Thomas Berry: Sự phồn vinh của cộng đồng Trái Đất) - Đại học Yale (qua Coursera)

Question Reality! Science, philosophy, and the search for meaning (Nghi ngờ thực tế! Khoa học, triết học và tìm kiếm ý nghĩa) - Đại học Dartmouth (qua edX)

The Book: Book Sleuthing: What 19th-Century Books Can Tell Us About the Rise of the Reading Public? - Đại học Harvard (qua edX)

Writing Case Studies: Science of Delivery (Viết các nghiên cứu thử nghiệm: Khoa học về sự truyền tải) - Đại học Princeton (qua edX)

The American Renaissance: Classic Literature of the 19th Century (Thời kỳ Phục hưng của Mỹ: Văn học cổ điển của thế kỷ 19) - Đại học Dartmouth (qua edX)

Islam Through Its Scriptures (Đạo Hồi qua Kinh thánh của nó) - Đại học Harvard (qua edX)

Hinduism Through Its Scriptures (Hindu giáo qua Kinh thánh của nó) - Đại học Harvard (qua edX)

Judaism Through Its Scriptures (Do Thái giáo qua Kinh thánh của nó) - Đại học Harvard (qua edX)

Hamlet’s Ghost (Con quỷ của Hamlet) - Đại học Harvard (qua edX)

English for Business and Entrepreneurship (Tiếng Anh cho Kinh doanh và Khởi nghiệp) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Khoa học và xã hội - Social Sciences (37 khóa)

Justice (Pháp lý) - Đại học Harvard (qua edX)

An Introduction to American Law (Giới thiệu về Luật pháp Mỹ) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

The Book: Making and Meaning in the Medieval Manuscript - Đại học Harvard (qua edX)

America’s Unwritten Constitution - Đại học Yale (qua Coursera)

Buddhism and Modern Psychology - Đại học Princeton (qua Coursera)

Tangible Things: Discovering History Through Artworks, Artifacts, Scientific Specimens, and the Stuff Around You  - Đại học Harvard (qua edX)

Moral Foundations of Politics - Đại học Yale (qua Coursera)

The Book: Monasteries, Schools, and Notaries, Part 2: Introduction to the Transitional Gothic Script - Đại học Harvard (qua edX)

Contract Law: From Trust to Promise to Contract - Đại học Harvard (qua edX)

Microeconomics: When Markets Fail - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

The Book: Print and Manuscript in Western Europe, Asia and the Middle East (1450–1650) - Đại học Harvard (qua edX)

The Book: The History of the Book in the 17th and 18th Century Europe - Đại học Harvard (qua edX)

The Book: Scrolls in the Age of the Book - Đại học Harvard (qua edX)

Intellectual Property Law and Policy — Part 1: IP and Patent Laws - Đại học Pennsylvania (qua edX)

The History of Medieval Medicine Through Jewish Manuscripts - Đại học Pennsylvania (qua edX)

JuryX: Deliberations for Social Change - Đại học Harvard (qua edX)

Revolutionary Ideas: Utility, Justice, Equality, Freedom - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

American Government - Đại học Harvard (qua edX)

Paradoxes of War - Đại học Princeton (qua Coursera)

America’s Written Constitution - Đại học Yale (qua Coursera)

A Law Student’s Toolkit - Đại học Yale (qua Coursera)

The Book: Monasteries, Schools, and Notaries, Part 1: Reading the Late Medieval Marseille Archive - Đại học Harvard (qua edX)

Intellectual Property Law and Policy — Part 2: Copyright and Trademark Laws (Đại học Pennsylvania (qua edX)

Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics - Đại học Harvard (qua edX)

Microeconomics: The Power of Markets - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Sociology - Đại học Princeton (qua Coursera)

Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection - Đại học Cornell (qua edX)

Central Challenges of American National Security, Strategy, and the Press - Đại học Harvard (qua edX)

Networks, Crowds and Markets - Đại học Cornell (qua edX)

Top 10 Social Issues for the President’s First 100 Days - Đại học Pennsylvania (qua edX)

Corruption - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Revolutionary Ideas: Borders, Elections, Constitutions, Prisons - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Social Norms, Social Change I - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Social Norms, Social Change II - Đại học Pennsylvania via Coursera)

Making Government Work in Hard Places - Đại học Princeton (qua edX)

Freedom of Expression in the Age of Globalization - Đại học Columbia (qua edX)

Nghệ thuật và thiết kế - Art & Design (16 khóa)

Introduction to Classical Music (Giới thiệu về âm nhạc cổ điển) - Đại học Yale (qua Coursera)

Gamification - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Design: Creation of Artifacts in Society (Thiết kế: Sáng tạo ra đồ tạo tác trong xã hội) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

First Nights: Handel’s Messiah and Baroque Oratorio (Những đêm đầu tiên: Messial của Handel và Baroque Oratorio  - Đại học Harvard (qua edX)

First Nights: Beethoven’s 9th Symphony and the 19th Century Orchestra (Những đêm đầu tiên: Bản giao hưởng số 9 của Beethoven và ban nhạc thế kỷ 19) - Đại học Harvard (qua edX)

First Nights: Monteverdi’s L’Orfeo and the Birth of Opera (Những đêm đầu tiên: L’Orfeo của Monteverdi và sự ra đời của Opera) - Đại học Harvard (qua edX)

First Nights: Berlioz’s Symphonie Fantastique and Program Music in the 19th Century (Những đêm đầu tiên: Giao hưởng hoang tưởng của Berlioz và âm nhạc tiêu đề trong thế kỷ 19) - Đại học Harvard (qua edX)

Hollywood: History, Industry, Art (Hollywood: lịch sử, ngành công nghiệp và nghệ thuật) - Đại học Pennsylvania (qua edX)

First Nights: Igor Stravinsky’s The Rite of Spring: Modernism, Ballet, and Riots  (Những đêm đầu tiên: Nghi thức mùa xuân của Igor Stravinsky: hiện đại, ballet và những cuộc nổi dậy) - Đại học Harvard (qua edX)

Music and Social Action (Âm nhạc và hành động xã hội) - Đại học Yale (qua Coursera)

Listening to World Music (Lắng nghe âm nhạc thế giới) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Italian Opera (Giới thiệu nhạc Opera của Ý) - Đại học Dartmouth (qua edX)

The Architectural Imagination (Tưởng tượng có kiến trúc) - Đại học Harvard (qua edX)

The History of Music Production Techniques (Lịch sử của các kỹ thuật sản xuất âm nhạc) - Đại học Columbia (qua Kadenze)

Introduction to German Opera (giới thiệu Opera Đức) - Đại học Dartmouth (qua edX)

Reinventing the Piano (Phát minh lại Piano) - Đại học Princeton (qua Kadenze)

Khoa học - Science (19 khóa)

The Age of Sustainable Development  (Thời đại của phát triển bền vững) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (part 1) (Khoa học và nấu ăn: Từ nghề nấu ăn thượng hạng cho tới khoa học- Đại học Harvard (qua edX)

Principles of Biochemistry (Các nguyên tác của hóa sinh học) - Đại học Harvard (qua edX)

Fundamentals of Neuroscience Part 2: Neurons and Networks (Các kiến thức cơ bản của khoa học thần kinh Phần 2: Các neuron và mạng lưới) - Đại học Harvard (qua edX)

Introduction to Sustainable Development (Giới thiệu về phát triển bền vững) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Super-Earths And Life - Đại học Harvard (qua edX)

Fundamentals of Neuroscience Part 1: Electrical Properties of the Neuron (Các kiến thức cơ bản của khoa học thần kinh Phần 1: Các đặc tính về điện của Neuron) - Đại học Harvard (qua edX)

Sharks! Global Biodiversity, Biology, and Conservation (Cá mập! Sự đa dạng sinh học toàn cầu, sinh học và bảo tồn) - Đại học Cornell (qua edX)

The Fundamentals of Neuroscience Part 3: The Brain (Các kiến thức cơ bản của khoa học thần kinh Phần 3: Bộ não) - Đại học Harvard (qua edX)

Anatomy X: Musculoskeletal Cases (Giải phẫu X: Các trường hợp thuộc cơ xương) - Đại học Harvard (qua edX)

Introduction to Environmental Science (Giới thiệu về khoa học môi trường) - Đại học Dartmouth (qua edX)

Imagining Other Earths (Tưởng tượng ra các Trái Đất khác) - Đại học Princeton (qua Coursera)

High-Dimensional Data Analysis (Phân tích dữ liệu đa chiều) - Đại học Harvard (qua edX)

Relativity and Astrophysics (Tính tương đối và vật lý học thiên thể) - Đại học Cornell (qua edX)

The Einstein Revolution (Các cải tiến của Einstein) - Đại học Harvard (qua edX)

Cell Biology: Mitochondria (Sinh học tế bào: Ty thể) - Đại học Harvard (qua edX)

Basic Behavioral Neurology (Thần kinh học về hành vi cơ bản)- Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Journey Conversations: Weaving Knowledge and Action (Các câu chuyện hành trình: Kết nối hành động và kiến thức) - Đại học Yale (qua Coursera)

Sustainability, Resilience, and Society (Sự bền vững, phục hồi và xã hội) - Đại học Harvard (qua edX)

Sức khỏe và y học - Health & Medicine (19 chủ đề)

Vital Signs: Understanding What the Body Is Telling Us (Các dấu hiệu cốt lõi: Hiểu điều cơ thể đang nói với chúng ta) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Breast Cancer (Giới thiệu về ung thư vú) - Đại học Yale (qua Coursera)

Readings in Global Health (Hiểu biết về sức khỏe toàn cầu) - Đại học Harvard (qua edX)

Health and Society (Sức khỏe và xã hội) - Đại học Harvard (qua edX)

Global Health Case Studies from a Biosocial Perspective (Các nghiên cứu tình huống về sức khỏe toàn cầu từ lăng kính sinh học - xã hội) - Đại học Harvard (qua edX)

Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety (Cải thiện sức khỏe toàn cầu - Tập trung vào chất lượng và an toàn) - Đại học Harvard (qua edX)

Introduction to Dental Medicine (Giới thiệu về nha khoa) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Fundamentals of Pharmacology (Các kiến thức cơ bản về khoa dược lý) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

United States Health Policy (Chính sách sức khỏe của Mỹ) - Đại học Harvard (qua edX)

Going Out on a Limb: Anatomy of the Upper Limb (Đặt mình vào tình thế rủi ro: Giải phẫu chi trên) - Đại học Pennsylvania (qua edX)

Humanitarian Response to Conflict and Disaster (Phản ứng mang tính nhân đạo đối với mâu thuẫn và bệnh tật) - Đại học Harvard (qua edX)

PH556X: Practical Improvement Science in Health Care: A Roadmap for Getting Results (PH556X: Khoa học về sự cải thiện thực tế trong chăm sóc sức khỏe: Bản đồ đường đi để đạt được kết quả) - Đại học Harvard (qua edX)

HI-FIVE: Health Informatics For Innovation, Value & Enrichment (Clinical Perspective) (HI-FIVE: Khoa học thông tin sức khỏe cho sự cải tiến, giá trị và giàu có (góc nhìn lâm sàng)) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Fundamentals of Clinical Trials (Các kiến thức cơ bản về thử nghiệm lâm sàng) - Đại học Harvard (qua edX)

Innovating in Health Care (Đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe) - Đại học Harvard (qua edX)

Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic (Các bài học từ dịch Ebola: Ngăn chặn đợt truyền nhiễm tiếp theo) - Đại học Harvard (qua edX)

The Opioid Crisis in America (Khủng hoảng Opioid ở Mỹ) - Đại học Harvard (qua edX)

The Science and Politics of the GMO (Khoa học và các quan điểm chính trị về sinh vật biến đổi gen GMO) - Đại học Cornell (qua edX)

Essentials of Global Health (Những điều tất yếu của sức khỏe toàn cầu) - Đại học Yale (qua Coursera)

Kinh doanh và quản trị - Business & Management (46 khóa)

Introduction to Financial Accounting (Giới thiệu về kế toán tài chính) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Marketing (Giới thiệu về Marketing) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Corporate Finance (Giới thiệu về tài chính tập đoàn) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

A Preview Course on The 5 Killer Risks of Enterprise Risk Management (Đại cương về 5 nguy cơ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp) - Đại học Columbia (qua Canvas Network)

Introduction to Negotiation: A Strategic Playbook for Becoming a Principled and Persuasive Negotiator (Giới thiệu đàm phán: Cẩm nang chiến thuật để trở thành một nhà đàm phán đầy thuyết phục và dựa trên nguyên tắc) - Đại học Yale (qua Coursera)

The Global Financial Crisis (Khủng hoảng tài chính toàn cầu) - Đại học Yale (qua Coursera)

Arts and Culture Strategy (Chiến thuật văn hóa và nghệ thuật) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Operations Analytics (Phân tích hoạt động) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Financial Markets (Các thị trường tài chính) - Đại học Yale (qua Coursera)

Introducción al Marketing (Giới thiệu về Marketing) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Financial Engineering and Risk Management Part I (Quản trị rủi ro và kỹ thuật tài chính Phần 1) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Introduction to Operations Management (Giới thiệu quản trị hoạt động) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Entrepreneurship 4: Financing and Profitability (Khởi nghiệp 4: Tài chính và Lợi nhuận) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Financial Engineering and Risk Management Part II (Quản trị rủi ro và kỹ thuật tài chính Phần 2) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up (Khởi nghiệp 2: Ra mắt Startup của bạn) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

More Introduction to Financial Accounting - (Giới thiệu sâu hơn về Kế toán tài chính) Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity (Khởi nghiệp 1: Phát triển cơ hội) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Global Human Capital Trends (Các xu hướng vốn con người trên toàn cầu) - Đại học Columbia (qua Canvas Network)

People Analytics (Phân tích con người) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators (Chiến thuật tác động tới xã hội: Các công cụ cho các doanh nhân và nhà đổi mới) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Global Hospitality Management - (Giới thiệu về quản trị dịch vụ khách hàng) Đại học Cornell (qua edX)

Fundamentals of Quantitative Modeling (Các kiến thức cơ bản về mô hình định lượng) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Accounting Analytics (Phân tích kế toán) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Viral Marketing and How to Craft Contagious Content (Viral Marketing và cách tạo ra nội dung có tính lan truyền) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Construction Scheduling (Tiến độ xây dựng) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Customer Analytics (Phân tích khách hàng) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Construction Finance (Tài chính xây dựng) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Building High-Performing Teams (Xây dựng các đội nhóm năng suất cao) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Managing Social and Human Capital (Quản trị nguồn vốn con người và xã hội) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Decision-Making and Scenarios (các bối cảnh và ra quyết định) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Construction Project Management (Quản trị dự án xây dựng) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Entrepreneurship and Healthcare in Emerging Economies (Khởi nghiệp và chăm sóc sức khỏe trong các nền kinh tế mới nổi) - Đại học Harvard (qua edX)

Digital Marketing, Social Media and E-Commerce for Your Business (Digital Marketing, Social Media và thương mại điện tử cho hoạt động kinh doanh của bạn) - Đại học Pennsylvania (qua edX)

Entrepreneurship in Emerging Economies (Khởi nghiệp trong những nền kinh tế mới nổi) - Đại học Harvard (qua edX)

The Power of Team Culture (Sức mạnh của văn hóa đội nhóm) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Optimizing Diversity on Teams (Tối ưu hóa sự đa dạng trong các đội nhóm) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Creating a Team Culture of Continuous Learning (Tạo ra văn hóa đội nhóm của sự học không ngừng) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Construction Cost Estimatingand Cost Control (Kiểm soát chi phí và đánh giá chi phí xây dựng) - Đại học Columbia (qua Coursera)

Innovate on Demand (Nhu cầu đổi mới) -  Đại học Columbia (qua Coursera)

A Preview Course on Collaborative Knowledge Services (Đại cương về các dịch vụ kiến thức tương tác) - Đại học Columbia (qua Canvas Network)

Success (Thành công) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Giáo dục và Giảng dạy (14 khóa)

American Education Reform: History, Policy, Practice (Cải cách giáo dục Mỹ: Lịch sử, chính sách, thực hiện) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Leaders of Learning (Những nhà lãnh đạo của sự học) - Đại học Harvard (qua edX)

Saving Schools, Mini-Course 1: History and Politics of U.S. Education (Saving Schools, Mini-Course 1: Lịch sử và các hoạt động chính trị của giáo dục Mỹ)  - Đại học Harvard (qua edX)

Saving Schools, Mini-Course 2: Teacher Policies (Saving Schools, Mini-Course 2: Các chính sách cho giáo viên) - Đại học Harvard (qua edX)

Saving Schools, Mini-Course 3: Accountability and National Standards (Saving Schools, Mini-Course 3: Trách nhiệm và các tiêu chuẩn quốc gia) - Đại học Harvard (qua edX)

Saving Schools, Mini-Course 4: School Choice (Saving Schools, Mini-Course 4: Chọn trường) - Đại học Harvard (qua edX)

Applying to U.S. Universities (Ứng tuyển vào các trường đạihọc Mỹ) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

How to Apply to College (Cách để ứng tuyển vào đại học) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Data Wise: A Collaborative Process to Improve Learning & Teaching (Giới thiệu về Data Wise: Một quá trình tương tác để cải thiện việc học và giảng dạy)  - Đại học Harvard (qua edX)

Introduction to Family Engagement in Education (Giới thiệu về việc liên kết với phụ huynh trong giáo dục) - Đại học Harvard (qua edX)

Understanding Classroom Interaction (Hiểu về tương tác trong lớp học) - Đại học Pennsylvania (qua edX)

The Science of Learning — What Every Teacher Should Know (Khoa học về học tập – Điều mà mỗi giáo viên nên biết) -  Đại học Columbia (qua edX)

English for Science,Technology, Engineering, and Mathematics (Tiếng Anh cho toán học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Orchestrating Whole Classroom Discussion (Bố trí các buổi thảo luận cho toàn bộ lớp học) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Kỹ thuật (13 khóa)

The Engineering of Structures Around Us (Kỹ thuật về các cấu trúc xung quanh chúng ta) - Đại học Dartmouth (qua edX)

A Hands-on Introduction to Engineering Simulations (Một giới thiệu thực tế về các mô phỏng kỹ thuật) - Đại học Cornell (qua edX)

The Art of Structural Engineering: Bridges (Nghệ thuật của kỹ thuật công trình) - Đại học Princeton (qua edX)

Designing Cities (Thiết kế các thành phố) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

MOS Transistors - Đại học Columbia (qua Coursera)

Energy Within Environmental Constraints (Năng lượng trong các hạn chế của môi trường) - Đại học Harvard (qua edX)

Robotics: Aerial Robotics (Robot trên không) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Reclaiming Broken Places: Introduction to Civic Ecology (Cải tạo các khu vực đã bị phá hủy: giới thiệu về Civic Ecology) - Đại học Cornell (qua edX)

Robotics: Computational Motion Planning (Robot: Lập kế hoạch chuyển động sử dụng máy điện toán) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Robotics: Estimation and Learning (Robot: Đánh giá và học tập) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Robotics: Perception (Robot: Nhận thức) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Robotics: Mobility (Robot: Chuyển động) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Robotics (Robot) - Đại học Columbia (qua edX)

Toán học (8 khóa)

Calculus: Single Variable Part 1 — Functions (Giải tích: Biến đơn Phần 1 - Các chức năng) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Calculus: Single Variable Part 2 — Differentiation (Giải tích: Biến đơn Phần 2 - Sự khác biệt) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Introduction to Linear Models and Matrix Algebra (Giới thiệu về các mô hình tuyến tính và đại số ma trận) - Đại học Harvard (qua edX)

Calculus: Single Variable Part 4 — Applications (Giải tích: Biến đơn Phần 4 - Các ứng dụng) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Statistical Inference and Modeling for High-throughput Experiments (Suy luận thống kê và mô hình cho các thử nghiệm cao năng) - Đại học Harvard (qua edX)

Calculus: Single Variable Part 3 — Integration (Giải tích: Biến đơn Phần 3: Tích phân) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)

Analytic Combinatorics - (Tổ hợp giải tích) - Đại học Princeton (qua Coursera)

Single Variable Calculus - (Giải tích đơn biến) - Đại học Pennsylvania (qua Coursera)


Theo Medium

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...