28 con đường đẹp nhất thế giới.

Bạn nên đến những con đường trong 28 con đường đẹp nhất thế giới này một lần trong đời nhé.

1. Highway 1, British Columbia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

2. Skyline Drive, Virginia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

3. Yoho National Park, British Columbia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

4. Highway 35, Oregon.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

5. Glen Canyon, Utah.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

6. North Cascades Highway, Washington.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

7. Kyle Canyon Road, Nevada.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

8. Cabot Trail, Nova Scotia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

9. Texas Plain Trail.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

10. Coulee Corridor Scenic Byway, Washington.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

11. Kancamagus Highway, New Hampshire.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

12. State Route 12, Utah.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

13. White Pass Scenic Byway, Washinton.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

14. Inland Scenic Route 72, New Zealand.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

15. Mount Cook National Park, New Zealand.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

16. Redwood Highway, California.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

17. Blue Ridge Parkway, Virginia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

18. Pacific Coast Highway, California.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

19. Joshua Tree National Park, California.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

20. Great Smoky Mountains National Park, Tennessee.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

21. Valley of Fire, Nevada.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

22. Bethlehem, South Africa.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

23. Beartooth Highway, Montana.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

24. Lincoln Highway, Nevada.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

25. Great Ocean Drive, Esperance, Australia.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

26. Turri Road, California.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

27. Northern Cape, South Africa.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

28. Nelson Lakes, New Zealand.ảnh con đường,con đường đẹp,đường đẹp

Hồng Hà - Ohay TV

Theo: BuzzFeed