Ếch Phu Hồ
5 năm trước

3 nhầm lẫn phổ biến về não người

Có 3 nhầm lẫn phổ biến về não người mà mọi người thường mắc phải. 1. Trí thông minh không phụ thuộc vào kích thước não: Trí thông mình không phụ thuộc vào kích

<h2>C&oacute; 3 nhầm lẫn phổ biến về n&atilde;o người m&agrave; mọi người thường mắc phải</h2> <p>1. Tr&iacute; th&ocirc;ng minh kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o k&iacute;ch thước n&atilde;o: Tr&iacute; th&ocirc;ng m&igrave;nh kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o k&iacute;ch thước hay c&acirc;n nặng của n&atilde;o, m&agrave; phụ thuộc v&agrave;o khả năng giao tiếp giữa c&aacute;c tế b&agrave;o thần kinh v&agrave; m&agrave;ng chất b&eacute;o bao bọc d&acirc;y thần kinh. V&igrave; thế, khi để mắng một người l&agrave; k&eacute;m th&ocirc;ng minh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n mắng họ n&atilde;o nho, n&atilde;o nhỏ, m&agrave; n&ecirc;n n&oacute;i:&nbsp;<br /><br />"C&aacute;i thằng tế b&agrave;o thần kinh v&agrave; m&agrave;ng chất b&eacute;<span class="text_exposed_show">o bao bọc d&acirc;y thần kinh l&agrave;m việc k&eacute;m hiệu quả."<br /><br />2. Nơ-ron thần kinh kh&ocirc;ng chết nhiều như bạn tưởng. T&igrave;nh trạng chức năng n&atilde;o suy giảm (giảm tr&iacute; nhớ, chậm chạp..) ở người gi&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu kh&ocirc;ng phải tới từ sự suy giảm nơ-ron hay tho&aacute;i h&oacute;a n&atilde;o, m&agrave; do những li&ecirc;n kết giưa c&aacute;c nơ-ron với nhau giảm cả về mặt số lượng lẫn chất lượng.<br /><br />3. Người th&ocirc;ng minh thường hay phiền muộn: Thực ra l&agrave; người hay phiền muộn nghĩ m&igrave;nh th&ocirc;ng minh.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong>Ếch Phu Hồ - Ohay TV</strong></p>

Chủ đề chính: #nhầm_lẫn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn