60 cặp từ đồng nghĩa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ viết khác xa nhau

Cùng chỉ một nghĩa nhưng nhiều từ tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ được viết và phát âm khác xa nhau. Dưới đây là 60 cặp từ vựng như thế, những từ đồng nghĩa khác âm và khác cách viết:

#1 Bóng đá

#1 Bóng đá,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#2 Khoai tây chiên

#2 Khoai tây chiên,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#3 Quần

#3 Quần,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#4 Bánh quy

#4 Bánh quy,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#5 Vòi nước

#5 Vòi nước,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#6 Giày thể thao

#6 Giày thể thao,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#7 Khoai tây chiên

#7 Khoai tây chiên,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#8 Tã lót

#8 Tã lót,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#9 Xếp hàng

#9 Xếp hàng,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

#10 Quán ba

#10 Quán ba,Tiếng anh Anh,Tiếng anh Mỹ,từ vựng,đồng nghĩa khác âm,khác nhau

Vẫn Còn, Click để xem tiếp