9 điều mà 95% trường học không dạy bạn

Trường học chỉ dạy chúng ta được nền tảng về kiến thức, và kiến thức chuyên môn về 1 lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Để hạnh phúc hơn chúng ta phải học nhiều điều mà trong trường học không bao giờ dạy bạn.