( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1320 : Nguyệt Nga Hoàng hiện thân<con mẹ nó ! tình huống j thế này tên cặn bã kia !> Tác Giả : Loạn

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1320 : Nguyệt Nga Hoàng hiện thân Tác Giả : Loạn.
( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1320 : Nguyệt Nga Hoàng hiện thân Tác Giả : Loạn

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap 1320 : Nguyệt Nga Hoàng hiện thân<con mẹ nó ! tình huống j thế này tên cặn bã kia !> Tác Giả : Loạn

( bãn dịch chuẩn tiếng việt) Toàn chức pháp sư -chap  1320 : Nguyệt Nga Hoàng hiện thân Tác Giả : Loạn

,

,

<Chap Trước                        Nội dung link