GiangImgs
6 năm trước

Bộ ảnh mặt trái của Facebook sẽ khiến bạn rùng mình

Ngoài những điều tích cực mà Facebook mang lại thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều điều tiêu cực. Bộ tranh "lật tẩy" mặt trái của facebook sẽ khiến bạn

<h2>Ngo&agrave;i những điều t&iacute;ch cực m&agrave; Facebook mang lại th&igrave; b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng c&oacute; rất nhiều điều ti&ecirc;u cực. Bộ tranh "lật tẩy" mặt tr&aacute;i của facebook&nbsp;sẽ khiến bạn r&ugrave;ng m&igrave;nh</h2> <p>&ldquo;Người ta gọi những t&aacute;c phẩm của t&ocirc;i l&agrave; thể loại tranh si&ecirc;u thực, nhưng t&ocirc;i nghĩ bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave; một họa sĩ rất thực tế trong một thời đại si&ecirc;u thực như thế n&agrave;y&rdquo;.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-7.jpg" alt="" /></p> <p>Những bức tranh trong bộ ảnh của họa sĩ người Ba Lan Pawel Kuczynski sẽ khiến kh&ocirc;ng &iacute;t người phải giật m&igrave;nh bởi mức độ phản &aacute;nh Facebook thực tại l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cao. Họa sĩ Kuczynski chia sẻ: &ldquo;<em>Người ta gọi những t&aacute;c phẩm của t&ocirc;i l&agrave; thể loại tranh si&ecirc;u thực, nhưng t&ocirc;i nghĩ bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave; một họa sĩ rất thực tế trong một thời đại si&ecirc;u thực như thế n&agrave;y</em>&rdquo;.</p> <p>Facebook &ndash; từ một trang mạng x&atilde; hội giải tr&iacute; dần d&agrave; thay đổi ch&iacute;nh suy nghĩ, h&agrave;nh động v&agrave; th&aacute;i độ của mỗi người ch&uacute;ng ta. Con người đang tự t&aacute;ch biệt m&igrave;nh với thế giới b&ecirc;n ngo&agrave;i khi lu&ocirc;n d&agrave;nh hầu hết thời gian biểu cho việc lướt v&agrave; check comment, post ảnh l&ecirc;n trang c&aacute; nh&acirc;n. Kh&ocirc;ng những thế, con người đang dần dần trở th&agrave;nh c&ocirc;ng cụ v&agrave; bị facebook điều khiển. Vị tr&iacute; của người d&ugrave;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đang bị ho&aacute;n đổi v&agrave; nếu kh&ocirc;ng thức tỉnh ngay lập tức, c&aacute;c Facebooker sẽ trở th&agrave;nh những con rối của thời "hại điện".</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-6.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đầu ti&ecirc;n, mọi b&iacute; mật của bạn &iacute;t nhiều sẽ được bật m&iacute; tr&ecirc;n facebook</em></p> <p><em><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-5.jpg" alt="" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Con người l&agrave;m mọi thứ tr&ecirc;n facebook, từ giải tr&iacute;, đăng tải ảnh, th&iacute;ch, b&igrave;nh luận</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-4.jpg" alt="" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Tuy nhi&ecirc;n, nhiều facebooker kh&aacute; "nguy hiểm", v&ocirc; t&igrave;nh khiến nhiều người cảm thấy "gh&ecirc; sợ" trang mạng n&agrave;y v&agrave; muốn trốn tr&aacute;nh nhiều hơn c&ocirc;ng khai những chuyện của ch&iacute;nh m&igrave;nh</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-3.jpg" alt="" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em class="last-child first-child">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, facebook l&agrave; vũ kh&iacute;, c&ocirc;ng cụ v&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; khả năng s&aacute;t thương t&acirc;m l&yacute; cực cao.</em></p> <p style="text-align: center;"><em class="last-child first-child"><img src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-2.jpg" alt="" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Tuy nhi&ecirc;n, facebook sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; cơ hội gặp gỡ, tr&ograve; chuyện, t&igrave;m hiểu những con người &ldquo;to&agrave;n năng&rdquo;, những con người &ldquo;kỳ diệu&rdquo;, họ dường như ưu t&uacute;, th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn bạn rất rất nhiều.</em></p> <p><em><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/09/mat-trai-facebook-1.jpg" alt="" /></em></p> <p><em>Nếu kể ưu điểm của facebook th&igrave; chắc chắn ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể phủ nhận những điểm cộng của trang mạng x&atilde; hội n&agrave;y, song dường như tất cả ch&uacute;ng ta đang tự t&aacute;ch biệt m&igrave;nh với thế giới xung quanh m&agrave; chỉ tập trung v&agrave;o "mạng ảo". Liệu điều đ&oacute; c&oacute; thực sự l&agrave; tốt hay kh&ocirc;ng?</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><em>T&acirc;m Thanh - Yeah1</em></strong></p> <p>&nbsp;</p>

Chủ đề chính: #Bộ_tranh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn