Lan Phuong 5 năm trước

Bộ ảnh thú cưng theo chủ đề \"Twins\" yêu không đỡ nổi

Mời các bạn cùng xem bộ ảnh thú cưng theo chủ đề "Twins" siêu dễ thương. Hay nhớ like và vote bài viết giúp mình nhé ^^

<h2>Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng xem bộ ảnh th&uacute; cưng theo chủ đề "Twins" si&ecirc;u dễ thương. Hay nhớ like v&agrave; vote b&agrave;i viết gi&uacute;p m&igrave;nh nh&eacute; ^^</h2> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926925-2rzcz4.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><em>1. Cặp m&egrave;o giống nhau hệt như hai giọt nước.</em></p> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926925-2mzc83.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em>2. Giống nhau đến cả tư thế nằm.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-8ngh35.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>3. "Bước đều ch&acirc;n để kh&ocirc;ng ai nhận ra nh&eacute;! Một, hai, một hai..."</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-qkvqjf.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>4. Th&oacute;i quen cũng giống y chang.</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-j9xz86.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>5. Khu&ocirc;n mặt n&agrave;y th&igrave; lẫn v&agrave;o đ&acirc;u được.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-dsbsm9.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em>6. Họa tiết tr&ecirc;n c&aacute;nh chứng tỏ rằng đ&ocirc;i bướm n&agrave;y c&oacute; chung nguồn gốc.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-nngmhw.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>7. Đ&ocirc;i ch&oacute; với khu&ocirc;n mặt dễ thương đến từng cm.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-5b275y.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>8. Đ&ocirc;i d&ecirc; n&uacute;i với bộ l&ocirc;ng trắng muốt.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-svknys.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>9. Cặp nh&iacute;m với khu&ocirc;n mặt v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-44jvhf.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>10. Hai c&aacute;i đầu tr&ograve;n thế n&agrave;y th&igrave; l&agrave;m sao ph&acirc;n biệt được đ&acirc;y?</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-tjm5r5.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>11. D&aacute;ng ngồi v&agrave; cả c&aacute;i c&aacute;ch l&egrave; lưỡi đủ cho mọi người biết ch&uacute;ng l&agrave; g&igrave; với nhau.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-vpx3tt.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>12. Anh em nh&agrave; gấu đang ngắm g&igrave; thế nhỉ?</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-k72mk8.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>13. Khi sự đ&aacute;ng y&ecirc;u được nh&acirc;n đ&ocirc;i.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-btbrt2.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>14. D&aacute;ng điệu y hệt.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-5mh99v.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>15. "Bờm t&oacute;c" xuề x&ograve;a m&agrave; vẫn quyến rũ.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-dywhsm.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>16. Bộ đ&ocirc;i m&egrave;o nhỏ c&oacute; vẻ căng thẳng khi được chụp ảnh.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-n92t74.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>17. "Tạo d&aacute;ng tự nhi&ecirc;n nh&eacute; kh&ocirc;ng người ta lại bảo l&agrave;m điệu!"</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-5qfhrq.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>18. Hồng hạc v&agrave; d&aacute;ng đứng "bất hủ".</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-x4brby.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>19. Tư thế ngủ "bất hủ".</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412926926-4n94q5.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>20. Được chăm s&oacute;c thế n&agrave;y th&igrave; c&ograve;n g&igrave; bằng.</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412927011-dg65wj.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>21. Hai ch&uacute; b&aacute;o cheetah c&oacute; lẽ đang chờ xe để "qu&aacute; giang"?</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412927011-sf9388.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>22. Đ&ocirc;i r&aacute;i c&aacute; nằm d&agrave;i tr&ecirc;n mặt nước.</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412927011-r26gpt.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>23. "B&igrave;nh tĩnh, c&oacute; anh ở đ&acirc;y m&agrave;."</em></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412927011-g25sxf.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><em>24. Cặp song sinh ngẩn ngơ giữa c&aacute;nh đồng.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img src="http://tin8.vn/custom/domain_1/acticles/fullsise/acticles11479/bo-anh-thu-cung-theo-chu-de-twins-yeu-khong-do-noi-1412927011-hvfzws.jpg" alt="" /></div> <div style="text-align: center;"><em>&nbsp;</em></div> <div style="text-align: center;"><em>25. Chia sẻ niềm vui c&ugrave;ng nhau.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: right;"><strong>Lan Phương - Ohay TV - Theo Kenh14</strong></div>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...