Bộ tranh biếm họa "Phố thành sông - Lưu thông thêm thoáng"

10 bức tranh biếm họa "phố thành sông lưu thông thêm thoáng" phản ánh một cách hài hước về tình trạng giao thông ở một số thành phố bị lụt lội vào mùa mưa

Vào mùa mưa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... thường xảy ra tình trạng "nước lụt thì lút cả phường". Đường phố - nơi lưu thông của các phương tiện cũng biến thành sông. Bộ tranh biếm họa sau đây phản ánh rõ tình trạng " phố thành sông lưu thông thêm thoáng" tại các nơi đó.

Bức tranh 1

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 2

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 3

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 4

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 5

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 6

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 7

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 8

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 9

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội


Bức tranh 10

ảnh tranh biếm họa,giao thông,tranh biếm họa lũ lụt,phố thành sông,lụt lội

Các bạn có thể xem thêm những bài khác của mình tại đây