BỐN PHÁT ĐỨT (MV) - BỐN CHỮ LẮM CHẾ (PARODY)

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.

2,911
Bình chọn: 0

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt