BỐN PHÁT ĐỨT (MV) - BỐN CHỮ LẮM CHẾ (PARODY)

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.

1,953
Bình chọn: 0/0

Bài hát mô tả tình trạng đứt cáp "đắng lòng" tại VN hiện nay do nhóm Bad Rabbit Team thực hiện.

0 0