Đức
5 năm trước

Cách nhau 2 giờ bay

Tôi vừa trải qua một ngày dài đầy lo lắng. Sáng sớm nay, đi đón một đồng nghiệp từ Hà Nội vào công tác, tôi bất ngờ bắt gặp cô con gái 19 tuổi của mình đang đi

<p>T&ocirc;i vừa trải qua một ng&agrave;y d&agrave;i đầy lo lắng. S&aacute;ng sớm nay, đi đ&oacute;n một đồng nghiệp từ H&agrave; Nội v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c, t&ocirc;i bất ngờ bắt gặp c&ocirc; con g&aacute;i 19 tuổi của m&igrave;nh đang đi v&agrave;o s&acirc;n bay.<br /><br />T&ocirc;i tưởng ch&aacute;u cũng đi tiễn hoặc đ&oacute;n bạn, nhưng kh&ocirc;ng phải, ch&aacute;u xếp h&agrave;ng l&agrave;m thủ tục l&ecirc;n m&aacute;y bay v&agrave; biến mất v&agrave;o khu c&aacute;ch ly, tất cả h&agrave;nh l&yacute; của ch&aacute;u chỉ l&agrave; c&aacute;i bal&ocirc; như khi đến trường. T&ocirc;i kh&ocirc;ng d&aacute;m gọi&nbsp;<span class="text_exposed_show">điện cho vợ t&ocirc;i, sợ c&ocirc; ấy lo lắng.<br /><br />T&ocirc;i về văn ph&ograve;ng, nhờ một người bạn th&acirc;n l&agrave;m ở s&acirc;n bay kiểm tra gi&ugrave;m, v&agrave; biết l&agrave; ch&aacute;u bay ra H&agrave; Nội, v&agrave; sẽ trở về trong ng&agrave;y v&agrave;o l&uacute;c tối muộn, gần như sẽ c&oacute; mặt ở nh&agrave; v&agrave;o khoảng thời gian như mọi ng&agrave;y.<br /><br />Cả ng&agrave;y t&ocirc;i lo lắng. Kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được việc g&igrave;. Ch&aacute;u c&oacute; điện thoại di động, qu&agrave; tặng của ch&uacute;ng t&ocirc;i khi ch&aacute;u đỗ Đại học. T&ecirc;n của ch&aacute;u trong m&aacute;y t&ocirc;i l&agrave; B&eacute; &uacute;t, c&ocirc; b&eacute; &uacute;t trong nh&agrave;, c&ocirc; con g&aacute;i hồn nhi&ecirc;n nhất, học h&agrave;nh rất chăm chỉ, vừa đỗ Đại học năm ngo&aacute;i. T&ocirc;i tưởng như m&igrave;nh rất hiểu ch&aacute;u, vậy m&agrave; ho&aacute; ra kh&ocirc;ng hẳn.<br /><br />Cả ng&agrave;y, h&agrave;ng ng&agrave;n lần t&ocirc;i mở m&aacute;y, nh&igrave;n v&agrave;o c&aacute;i t&ecirc;n B&eacute; &uacute;t, chỉ cần nhấn m&aacute;y l&agrave; c&oacute; thể nghe được giọng ch&aacute;u, nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng gọi. Nếu ch&aacute;u đ&atilde; c&oacute; một chuyến đi gấp g&aacute;p như vậy, th&igrave; đ&oacute; hẳn n&oacute; l&agrave; quan trọng với ch&aacute;u đến từng ph&uacute;t gi&acirc;y, v&agrave; t&ocirc;i cảm thấy m&igrave;nh phải t&ocirc;n trọng điều đ&oacute;.<br /><br />Tối h&ocirc;m đ&oacute;, t&ocirc;i bỏ hết việc ở văn ph&ograve;ng để về nh&agrave; đ&uacute;ng giờ. Chờ ch&aacute;u. V&agrave; l&ograve;ng t&ocirc;i y&ecirc;n hẳn khi ch&aacute;u về, d&aacute;ng vẻ mệt mỏi. Bay hai chuyến m&aacute;y bay trong ng&agrave;y đ&acirc;u phải l&agrave; chuyện đ&ugrave;a. Nhưng ch&aacute;u vẫn vội v&atilde; tắm t&aacute;p v&agrave; ngồi v&agrave;o ăn cơm với ch&uacute;ng t&ocirc;i. T&ocirc;i đang t&igrave;m c&aacute;ch mở lời với ch&aacute;u th&igrave; đột nhi&ecirc;n ch&aacute;u n&oacute;i:<br /><br />- Xin lỗi ba mẹ, h&ocirc;m nay con ra H&agrave; Nội, con đi thăm bạn con!<br /><br />Con g&aacute;i t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; bạn trai, ch&iacute;nh l&agrave; cậu bạn m&agrave; ch&aacute;u từng kể với t&ocirc;i l&agrave; &ldquo;tim con đập mạnh d&ugrave; chỉ nghĩ đến&rdquo;. Cậu bạn đang học ở H&agrave; Nội, v&agrave; B&eacute; &uacute;t của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; quyết định đi l&agrave;m th&ecirc;m để kiếm đủ tiền cho một chuyến bay khứ hồi trong ng&agrave;y, bay ra thăm cậu ấy, đi dạo quanh hồ Ho&agrave;n Kiếm, ngắm nh&igrave;n H&agrave; Nội v&agrave;o thu, v&agrave; c&ugrave;ng nhau xem phim ở một rạp chiếu phim gần đ&oacute;. Vợ t&ocirc;i hỏi nhẹ nh&agrave;ng:<br /><br />- Tại sao &uacute;t lại quyết định l&agrave;m vậy?<br /><br />V&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave;:<br /><br />- Con nhớ bạn ấy qu&aacute;, v&agrave; ch&uacute;ng con chỉ c&aacute;ch nhau c&oacute; hai giờ bay!<br /><br />Chị c&oacute; thể nghĩ l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i giận ch&aacute;u. Nhưng sự thực l&agrave; kh&ocirc;ng. Bởi v&igrave; đ&oacute; l&agrave; cảm x&uacute;c của ch&aacute;u, chuyến đi của ch&aacute;u. V&agrave; cảm ơn Trời Đất l&agrave; ch&aacute;u vẫn thấy ch&uacute;ng t&ocirc;i đủ gần gũi để kể lại chuyến phi&ecirc;u lưu của m&igrave;nh.<br /><br />V&agrave; bởi v&igrave;, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ugrave;ng nhớ lại những chuyến tầu kh&aacute;ch Bắc Nam chậm chạp, chất chồng h&agrave;ng ho&aacute; v&agrave; đầy bất tiện, vậy m&agrave; kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u lần, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&oacute;n nhau từ những chuyến t&agrave;u như thế. Thức ăn chỉ l&agrave; cơm nắm muối vừng mang theo, thậm ch&iacute; ngủ toa than để c&oacute; thể đến với nhau đ&uacute;ng hẹn.<br /><br />Những chuyến đi dằng dặc Bắc Nam vất vả nhưng đầy l&atilde;ng mạn ấy đ&atilde; khiến t&igrave;nh y&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i lớn l&ecirc;n. Để rồi những l&uacute;c s&oacute;ng gi&oacute; sau n&agrave;y, chợt nhận ra l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u ch&uacute;ng t&ocirc;i d&agrave;nh cho nhau đ&atilde; rất đẹp v&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh, bởi vậy m&agrave; gắng l&ograve;ng g&igrave;n giữ.<br /><br />T&ocirc;i mong chuyến đi n&agrave;y cũng vậy, l&agrave;m cho tr&aacute;i tim v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của những đứa trẻ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u qu&yacute; lớn l&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><span class="text_exposed_show">Hoa Học Tr&ograve;</span></p>

Chủ đề chính: #2_giờ_bay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn