Chân dung tự họa của Pablo Picasso thay đổi thế nào sau 90 năm?

Pablo Picasso là họa sĩ có khá nhiều chân dung tự họa, mỗi thời kì khác nhau ông đều họa chân dung mình rất khác nhau.

Chân dung tự họa năm 56 tuổi (1938)

Chân dung tự họa năm 56 tuổi (1938),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 83 tuổi (1965)

Chân dung tự họa năm 83 tuổi (1965),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 85 tuổi (1966)

Chân dung tự họa năm 85 tuổi (1966),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 89 tuổi (1971)

Chân dung tự họa năm 89 tuổi (1971),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (28 tháng 6 năm 1972)

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (28 tháng 6 năm 1972),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (30 tháng 6 năm 1972)

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (30 tháng 6 năm 1972),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (ngày 2 tháng 7 năm 1972)

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (ngày 2 tháng 7 năm 1972),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (3 tháng 7 năm 1972)

Chân dung tự họa năm 90 tuổi (3 tháng 7 năm 1972),Pablo Picasso,chân dung tự họa của picasso,khám phá