Polestar Tran 1 năm trước

Chiến thắng Điện Biên Phủ - dấu mốc vàng trong lịch sử dân tộc

Nội dung bài viết nói về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung và chiến thắng Điện Biện Phủ của nhân dân ta nói riêng.

Đã hơn 60 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm về những ngày tháng hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vẫn in sâu trong ký ức của mỗi người dân đất Việt. Chiến thắng ấy đã đi vào lịch sử dân tộc như bản anh hùng ca về tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng và trí tuệ, bản lĩnh con người Việt Nam; “như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi phá tan thành trì của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược đập tan Kế hoạch Nava - nỗ lực quân sự lớn nhất, cây bài cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong cuộc chiến xâm lược Đông Dương. Đây cũng là chiến thắng lớn nhất, quan trọng nhất, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện chiến tranh giữa ta và địch, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, đưa đến việc ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám; miền Bắc được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thể hiện đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ kháng chiến với nhiệm vụ kiến quốc, xây dựng chế độ mới; giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, tiến công quân sự, địch vận và nổi dậy của quần chúng; giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao… 

Với Chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng vũ trang nhân dân ta nói chung và Quân đội ta nói riêng được tôi luyện, trưởng thành và phát triển mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, tổ chức, lực lượng, trình độ tác chiến…; trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Qua đó, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam lên một tầm cao mới - một phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân Việt Nam hiện đại, độc đáo, đủ sức đánh thắng quân xâm lược dù mạnh về nhiều mặt. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh của nhân loại tiến bộ: vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chiến thắng của nhân dân ta đã đập tan thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn cõi Đông Dương, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Qua đó, cổ vũ và làm bùng nổ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở khắp Á, Phi, Mỹ - la - tinh, góp phần tích cực làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, thu hẹp dinh lũy của chúng, giáng một đòn đau đớn vào chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ.

 Với những ý nghĩa quyết định đó, Chiến thắng Điện Biên Phủ - “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là dấu mốc vàng trong lịch sử dân tộc. Một biểu tượng sinh động trong cuộc chiến tranh cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, biểu thị tập trung cho ý chí, nghị lực, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và trí tuệ con người của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chiến thắng lịch sử đó đã xóa vĩnh viễn gần 100 năm ách đô hộ của thực dân Pháp, mở ra trang mới trong lịch sử dựng nước và giữ nước vinh quang của dân tộc...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...