Có 11 kiểu lập trình viên sau đây, bạn thuộc kiểu nào?

Lập trình viên, người viết nên những chương trình máy tính, website, ứng dụng điện thoại... bạn đang sử dụng. Hãy xem có những kiểu lập trình viên nào nhé.

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

,lập trình viên,dân công nghệ,dân it

Nguồn: Techtalk/Techinasia