Con gái Hà Nội và Con gái Sài Gòn có gì khác?

Bộ ảnh về con gái Hà Nội và con gái Sài Gòn, một chủ đề không phải là nóng nhưng luôn gây tò mò và được nhiều người quan tâm. Mời các bạn cùng Ohay TV theo dõi

<h2>Bộ ảnh về con g&aacute;i H&agrave; Nội v&agrave; con g&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n, một chủ đề kh&ocirc;ng phải l&agrave; n&oacute;ng nhưng lu&ocirc;n g&acirc;y t&ograve; m&ograve; v&agrave; được nhiều người quan t&acirc;m. Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng Ohay TV theo d&otilde;i</h2> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0121-sai-gon-ha-noi-1.jpg" /><br /> Khi chia tay bạn trai, c&aacute;c c&ocirc; g&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n sẽ &quot;than thở, kh&oacute;c l&oacute;c&quot;, thế nhưng c&aacute;c n&agrave;ng H&agrave; Nội th&igrave; lại thường &quot;giấu nỗi buồn v&agrave;o sau nụ cười&quot;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0122-sai-gon-ha-noi-2.jpg" /><br /> G&aacute;i H&agrave; Nội th&iacute;ch ăn kem ốc quế, c&ograve;n g&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n th&iacute;ch ăn kem ly</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0125-sai-gon-ha-noi-3.jpg" /><br /> G&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n th&iacute;ch chụp h&igrave;nh. G&aacute;i H&agrave; Nội th&iacute;ch l&agrave;m thơ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0126-sai-gon-ha-noi-4.jpg" /><br /> G&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n x&agrave;i nước hoa theo m&ugrave;i thơm. G&aacute;i H&agrave; Nội x&agrave;i nước hoa theo nh&atilde;n hiệu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0126-sai-gon-ha-noi-5.jpg" /><br /> Khi c&aacute;c anh chồng đi nhậu về trễ, c&acirc;u n&oacute;i thường trực của vợ S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; &quot;B&acirc;y giờ mới về &agrave;?&quot;, c&ograve;n c&aacute;c c&ocirc; vợ H&agrave; Nội sẽ l&agrave; &quot;Sao kh&ocirc;ng đi lu&ocirc;n đi?&quot;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0127-sai-gon-ha-noi-6.jpg" /><br /> G&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n l&ocirc;i bạn đi ăn tiệm. G&aacute;i H&agrave; Nội l&ocirc;i bạn về nh&agrave; nấu cơm.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://s1.img.yan.vn//YanNews/2167221/201408/20140815-0128-sai-gon-ha-noi-7.jpg" /><br /> G&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n th&iacute;ch đi hồ Con R&ugrave;a. G&aacute;i S&agrave;i G&ograve;n th&iacute;ch ra hồ Ho&agrave;n Kiếm.</p>

  • Bài liên quan: sài gòn, hà nội, con gái, so sánh,