Đã đến lúc nên làm việc vì năng suất (Productivity) thay vì hiệu quả (Efficiency)

Trong kinh doanh, các nhà lãnh đạo thường nghĩ “hiệu quả” (Efficiency) và “năng suất” (Prodctivity) như là hai từ đồng nghĩa, là một. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy.

Trong kinh doanh, các nhà lãnh đạo thường nghĩ “hiệu quả” (Efficiency) “năng suất” (Prodctivity) như là hai từ đồng nghĩa, là một.

Tuy nhiên, khi bàn về chiến thuật, hiệu quả và năng suất lại rất khác biệt. Tại thời điểm khi hàng loạt công ty khao khát tăng trưởng, các nhà lãnh đạo cấp cao buộc phải đưa tư duy năng suất (productivity mindset) vào trong hoạt động kinh doanh và loại bỏ các rào cản cản trở năng suất làm việc của toàn bộ nguồn nhân lực. Quan điểm này, nói chung, khác với việc luôn tập trung vào hiệu quả biểu thị bởi tư duy quản trị bao trùm gần như xuyên suốt 3 thập kỷ trước, nhưng nó hoàn toàn cần thiết nếu các công ty sẽ thúc đẩy cải tiến và khơi mào lại sự tăng trưởng lợi nhuận.

Để tôi giải thích cho bạn điều này. 

,năng suất làm việc,hiệu quả làm việc

Định nghĩa phổ biến về hiệu quả lao động (Labor efficiency) là: "lượng giờ lao động được yêu cầu để hoàn thành một công việc nhất định khi được so sánh với tiêu chuẩn trong ngành hoặc điều kiện đó”. Cách điển hình để đánh giá hiệu quả lao động đó là so sánh lượng giờ thực sự cần để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định với lượng giờ thường cần.

Hiệu quả là làm cùng một công việc đó nhưng với thời gian ít hơn. Các công ty chủ yếu cải thiện hiệu quả lao động bằng việc tìm kiếm các cách giảm số giờ làm cần thiết để tạo ra cùng một mức kết quả như vậy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm bởi vì họ đầu tư ít hơn vào lương và các chi phí liên quan đến lao động khác. Khi đó, hiệu quả là việc co lại mẫu số - đầu vào (số lượng lao động, giờ lao động) – trong nỗ lực cải thiện lợi nhuận. 

,năng suất làm việc,hiệu quả làm việc

Mới nhìn qua, định nghĩa về năng suất dường như rất giống. Một định nghĩa phổ biến về năng suất lao động là: “Tỷ lệ các đầu ra là hàng hóa và dịch vụ trên số giờ lao động đã bỏ ra để sản xuất đượclượng đầu ra đó”. Năng suất được đo lường đặc trưng bằng việc so sánh lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất từ lượng đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất ra chúng.

Năng suất nghĩa là làm được nhiều hơn với cùng lượng đầu ra đó. Sự tăng trưởng của năng suất lao động được đo lường bởi sự thay đổi của đầu ra trên mỗi giờ lao động trong một khoảng thời gian được xác định. Đối với một quốc gia, năng suất có liên quan mật thiết với các tiêu chuẩn sống. Đối với một công ty, năng suất gắn chặt trực tiếp với việc hoàn thành nhiệm vụ. Với năng suất lao động cao hơn, một công ty có thể tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn tại cùng một lượng công việc tương đối. Khi đó, trái ngược với hiệu quả, năng suất là mở rộng tử số - đầu ra – để có thể cải thiện sự tăng trưởng tổng doanh thu từ cùng một lực lượng lao động đó. 

,năng suất làm việc,hiệu quả làm việc

Vẫn Còn, Click để xem tiếp