Đà Lạt Ngày Nay

Thơ thất ngôn tứ tuyệt về Đà Lạt ngày nay

Đà Lạt Ngày Nay

Nước tuôn trắng xóa Thác Pongour 

Đất nâu theo lũ lấp đầy hồ 

Bàn tay lao động cùng chăm bón 

Trăm hoa đua nở dưới tán ô.

Lương Bảo Thanh