Yến Nhi 5 tháng trước

Dịch bài Reading Barron's Essential Words for IELTS - Unit 1 - Environmental effects of Logging

Bằng cách DỊCH, chúng ta sẽ học được cách dùng thực sự của từ trong ngữ cảnh rõ ràng, và cả cách hành văn của tác giả.

Mình là một người đã thử vài cách khác nhau để "chinh phục" được list 600 từ này của Barron để ôn thi IELTS. Học qua Memrise, tạo flashcard trên Quizlet với nghĩa Tiếng Việt,...Nhưng mình nhận ra cách tốt nhất là DỊCH hẳn bài đọc/ transcript của bài Nghe qua Tiếng Việt. Như vậy, chúng ta sẽ học được cách dùng thực sự của từ trong ngữ cảnh rõ ràng, chưa kể học tập thêm được cách hành văn của tác giả. 

Với mỗi bài DỊCH mình sẽ tô đậm những KEY WORDS của mỗi bài đọc như trong cuốn Barron's. Mình khuyến khích các bạn sử dụng kèm theo cuốn Barron để việc học đạt hiệu quả cao. 

Environmental Impacts of Logging

Tác động môi trường của việc chặt gỗ


A

From shipping crates to paper bags, the logging industry supplies the raw materials for an array of products. However, this is not without untold harm to the environment. The damage includes habitat los

s, pol­lution, and climate change, with the effects spanning the globe from the rain forests of Central Africa, Southeast Asia, and South America to the northern forests of Canada and Scandinavia. The effects of logging extend beyond just the felling of a swath of trees. Nutrients, water. and shelter for plants, animals, and microorganisms throughout the ecosystem are also lost; many life forms-both terrestrial and aquatic are becoming endangered as forests vanish.

Từ thùng vận chuyển đến túi giấy, ngành khai thác gỗ cung cấp nguyên liệu thô cho một loạt các sản phẩm. Tuy nhiên, điều này không phải là không có tác hại đối với môi trường. Thiệt hại bao gồm mất môi trường sống, ô nhiễm và biến đổi khí hậu, với các tác động kéo dài trên toàn cầu từ các khu rừng mưa ở Trung Afrtca, Đông Nam Á và Nam Mỹ đến các khu rừng phía bắc Canada và Scandinavia. Các tác động của việc khai thác gỗ vượt ra ngoài việc chặt hạ một đám cây. Chất dinh dưỡng, nước. và nơi trú ẩn cho thực vật, động vật và vi sinh vật trong suốt khu sinh thái cũng bị mất; nhiều dạng sống - cả trên cạndưới nước - đang trở nên nguy cấp khi rừng biến mất.

B

Trees protect the soil beneath them; thus, tree loss can affect soil integrity. For example, the rain forest floor, home to myriad plant life as well as insects, worms, reptiles and amphibians, and small mammals, relies on a dense canopy of branches and leaves to keep it healthy and intact. The canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall so that water can drip down slowly onto the porous earth. Tree roots also stabilize the soil and help prevent erosion. In return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, which contribute to tree growth and well-being. A major factor in logging-related soil damage comes from road building, with trucks and other heavy equipment compressing the spongy soil, creating furrows where water collects, and disrupting the underground water flow. Eventually, the topsoil wears away, leaving behind an infertile layer of rocks and hard clay.

Cây xanh bảo vệ đất bên dưới chúng; do đó, mất cây có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của đất. Ví dụ, lớp đất nền của rừng mưa nhiệt đới, nơi sinh sống của vô số thực vật cũng như côn trùng, giun, bò sát và lưỡng cư, và động vật có vú nhỏ, dựa vào một tán cây rậm rạp của cành và lá để giữ cho nó khỏe mạnh và nguyên vẹn. Các tán cây ngăn chặn dòng chảy bề mặt bằng cách chặn lượng mưa lớn để nước có thể chảy chậm xuống đất xốp. Rễ cây cũng ổn định đất và giúp chống xói mòn. Đổi lại, đất đủ chất dinh dưỡng khuyến khích sự phát triển của rễ và hoạt động của vi sinh vật, góp phần vào sự phát triển và sức khỏe của cây. Một yếu tố chính trong các thiệt hại liên quan đến khai thác gỗ xuất phát từ việc xây dựng đường, với xe tải và các thiết bị nặng khác nén đất xốp, tạo ra các luống nơi nước đọng lại và làm gián đoạn dòng nước ngầm. Cuối cùng, lớp đất mặt bị bào mòn, để lại một lớp đá cằn cỗi và đất sét cứng.

C

Logging can also damage aquatic habitats. Vegetation along rivers and stream banks helps maintain a steady water flow by blocking the entry of soil and other residue, and tree shade inhibits the growth of algae. Removing trees obliterates these benefits. When eroding soil flows into waterways, the organic matter within it consumes more oxygen, which can lead to oxygen depletion in the water, killing fish and other aquatic wildlife. 

Khai thác gỗ cũng có thể phá hủy môi trường sống dưới nước. Thảm thực vật dọc theo sông và bờ suối giúp duy trì dòng nước ổn định bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập của đất và các chất cặn khác, và bóng cây ngăn cản sự phát triển của tảo. Loại bỏ cây xóa sạch những lợi ích này. Khi xói mòn, đất tràn vào nước, chất hữu cơ bên trong nó tiêu thụ nhiều oxy hơn, có thể dẫn đến cạn kiệt oxy trong nước, giết chết cá và các động vật hoang dã dưới nước khác. 


D

Trees provide a natural defense against air pollution. They remove car­bon dioxide from the atmosphere while they emit oxygen, and their leaves filter pollutants from the air. Cutting down trees keeps pollutants airborne, where they can mix with water vapor and form acid rain. Water quality in nearby streams and rivers also deteriorates as tree loss contributes to increased sedimentation.

Cây xanh cung cấp một sự bảo vệ tự nhiên chống lại ô nhiễm không khí. Họ loại bỏ khí CO2 ra khỏi khí quyển trong khi chúng thải ra oxy và lá của chúng lọc các chất ô nhiễm từ không khí. Chặt cây giữ ô nhiễm trong không khí, nơi họ có thể hòa với hơi nước và tạo thành mưa axit. Chất lượng nước suối và sông gần đó cũng suy giảm khi mất cây làm giảm trầm tích.

E

In a healthy forest ecosystem, trees draw moisture from the soil and release it into the atmosphere while they provide shade to lessen evaporation. Thus, deforestation impacts rainfall patterns, leading to flooding as well as drought and forest fires. Deforestation is responsible for about one-fifth of carbon dioxide emissions worldwide, making it a major contributor to climate change - in particular, global warming. In the Amazon basin alone, deforestation is responsible for millions of tons of carbon dioxide being released into the atmosphere annually. Some logging companies bum large tracts of forest just to facilitate access to one area - a practice that discharges even more carbon dioxide.    

 

Trong một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh, cây hút hơi ẩm từ đất và giải phóng nó vào bầu khí quyển mà chúng cung cấp bóng râm để giảm bớt sự bốc hơi. Do đó, nạn phá rừng ảnh hưởng đến lượng mưa, dẫn đến lũ lụt cũng như hạn hán và cháy rừng. Một phần năm lượng khí thải carbon dioxide trên toàn thế giới là do hoạt động phá rừng, nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu - đặc biệt là hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chỉ riêng trong lưu vực sông Amazon, nạn phá rừng chịu trách nhiệm cho triệu tấn carbon dioxide được thải vào khí quyển hàng năm. Một số công ty khai thác gỗ đã khai thác những vùng rừng rộng lớn chỉ để tạo điều kiện tiếp cận với một khu vực - một thực tế thải ra nhiều CO2 hơn.


F

Forests, especially the tropical rain forests, are a vital natural resource with extensive biodiversity and irreplaceable wildlife habitats. More responsible logging practices would help ensure that they are protected for future generations. 

Rừng, đặc biệt là rừng mưa nhiệt đới, là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng với sự đa dạng sinh học rộng lớn và môi trường sống của động vật hoang dã không thể thay thế. Thực hành khai thác gỗ có trách nhiệm hơn sẽ giúp đảm bảo rằng chúng được bảo vệ cho các thế hệ tương lai.

Bình luận về bài viết này
1 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...