Giới thiệu trung thực nhất là đây...

Website của một công ty, phần chỉ đường đã khiến mọi người ngỡ ngàng...

Ô nhiễm thì nói ô nhiễm thôi, có gì phải giấu nà!

,